İcra ve İflas Hukuku; borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi, koşullarının oluşması halinde iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir. Borçlu tarafın haksız bir icra veya iflas takibi karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği ve devamında hangi süreçlerin işleyeceği, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için hangi hukuki imkanlara sahip olduğu, borçlu tarafın mallarının nasıl haczedileceği ve ne şekilde parayı çevrileceği, hangi koşullar gerçekleştiğinde iflasının talep edilebileceği gibi konularda şahıs ve şirketlerin etkili hukuki yardım alması büyük önem teşkil etmektedir.

Address Hukuk Bürosu; müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem alacaklı hem de borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

İcra takiplerinin başlatılması

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip

İlamlı takip

İcra takip işlerinin yürütülmesi

İmzaya ve borca itiraz

Şikayet

İstirdat davası

• Haciz

• Menfi tespit davası

• İstihkak davası

• İtirazın iptali davası

• Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi

• İyileştirme projesi

• İflas masasının kurulması

• Maaş haczi müzekkereleri

• İflasın verilmesi

• İflasın ertelenmesi

• Konkordato ilanı