•Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birlim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir.

•Address Hukuk Bürosu olarak Borçlar Kanunu genel hükümlerini içeren sözleşmeleri kaleme alır ve ifa ederiz.

•Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali ve sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme hali, borcun ibrası, cari hesap, alacağın temliki veya borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve tür değiştirmesi gibi konuları takip etmekteyiz.

•Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kumar ve bahis, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi şirket ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve anlaşmazlıkların çözümü sıklıkla çalıştığımız konulardır.

•Borçlar Hukuku alanında en çok ilgilenilen davalar gerek sözleşmeden doğan, gerekse haksız fiilden doğan sorumluluk davalarıdır.

•Borçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu, tüzel kişinin organından kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık sıklıkla ele aldığımız konulardır.